Gebruiksvoorwaarden

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden voor verhuur en abonnementen („AV“).

 

Hieronder de AV, geldig van: 01.09.2022

 

Deze AV gelden voor bestellingen van huurobjecten en dienstverlening. Als je daarover vragen hebt of de AV niet wilt accepteren staat onze klantenservice natuurlijk als altijd graag per e-mail voor je klaar: contact@somashome.nl.

 

 1. Geldigheidsgebied
 2. Voorwerp van de overeenkomst
 3. Registratie
 4. Het sluiten en verlengen van de Huurovereenkomst , de verzending of de overhandiging van de goederen
 5. Begin van de huur, contractduur, opzegging
 6. Aankoop van het Huurobject
 7. Herroepingsrecht
 8. Leveringsvoorwaarden
 9. Gebruikersvergoedingen, verzendingskosten
 10. Betalingsvoorwaarden
 11. Verantwoordelijkheid van de Klant
 12. Beschadiging en verlies van het Huurobject
 13. Bijzondere gebruiksvoorschriften
 14. Garantie, aansprakelijkheid
 15. Aansprakelijkheid van SomasHome
 16. Vrijwaring van aansprakelijkheid
 17. Gebruik van het Platform
 18. Verbod van cessie, overdracht van gebruik, verpanding
 19. Privacybeleid
 20. Online geschillenbeslechting en arbitragecommissie voor consumenten
 21. Klantenservice
 22. Wijzigingen
 23. Toe te passen recht, de bevoegde rechter
 24. Slotbepalingen

 

 

 

 1. Geldigheidsgebied

Deze AV zijn van toepassing op alle verhuur en abonnementcontracten die worden gesloten over prestaties die via www.somashome.nl (“Website”), in de Somas-App en via de distributiepartners worden aangeboden (in het vervolg afzonderlijk of gemeenschappelijk genoemd: Platform).

 

De exploitant van de SomasHome App, de website en de contractpartner van de klant (in het vervolg „Jij“ „Jou” of „Klant“) bij via het Platform gesloten contracten is:

 

Descor Retail B.V. handelend onder de naam SomasHome en/of SomasRent

Ellermanstraat 16G, 1114AK Amsterdam-Duivendrecht

KVK-nummer: 86692550

BTW-identificatienummer:

 

Sommige bepalingen van de AV zijn alleen op de Klant van toepassing als hij/zij een consument is in de zin van artikel 6:230g lid 1 sub a van het Burgerlijk Wetboek (BW) of een handelaar in de zin van artikel 6:230g lid 1 sub b BW. . De Klant is een consument in de zin van artikel 6:230g lid 1 sub a BW , wanneer hij/zij van diensten van SomasHome gebruik maakt voor doeleinden, die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Een handelaar in de zin van artikel 6:230g lid 1 sub b BW is iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt.

 

De tussen Ons en de Klant gesloten overeenkomsten zijn uitsluitend gebaseerd op de hieronder volgende AV en de contractbevestiging. Klant

 

De taal van deze AV is Nederlands. De algemene voorwaarden kunnen via de bovenstaande link als pdf worden weergegeven en opgeslagen.

 

De Klant heeft ook het recht ze af te drukken.

 

 1. Voorwerp van de overeenkomst

Bij de overeenkomst wordt de huur van nieuwe en gebruikte goederen, (hierna gedefinieërd als: “Goederen” of “Huurobject” of “Huurobjecten”) overeengekomen in een “Huurovereenkomst” via het Platform. Het doel van de Huurovereenkomst is dat de Klant de Goederen uitsluitend voor gebruik ontvangt tegen betaling van de overeengekomen huur (“Huurbedrag”).

 

Bovendien kan de Huurovereenkomst de aankoop van de Goederen regelen.

 

 1. Registratie

Je kunt een Huurovereenkomst alleen afsluiten als geregistreerde Klant.

 

Je kunt je inschrijven bij het plaatsen van een bestelling of los van een bestelling.

 

Bij je registratie ben je verplicht alleen juiste gegevens te verstrekken (bijv. naam, adres, e-mailadres, bankgegevens, eventueel btw-nummer, kvk-nummer) en mag je in het bijzonder geen gegevens van derden verstrekken.

 

Je bent verplicht SomasHome onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in je gegevens.

 

Je bent aansprakelijk voor elk misbruik van je toegangsgegevens door derden, tenzij Wij daarvoor verantwoordelijk zijn. Dit kan er ook toe leiden dat je Huurbedragen moet betalen voor Goederen die je niet zelf hebt besteld.

 

Natuurlijke personen kunnen zich alleen registreren en bestellingen plaatsen als zij meerderjarig en volledig handelingsbekwaam zijn. Wij garanderen de minimumleeftijd door middel van een betrouwbare procedure die een persoonlijke identiteits- en leeftijdscontrole omvat. Ook rechtspersonen of personenvennootschappen kunnen zich laten registreren en bestellingen plaatsen. De registratie van een rechtspersoon of personenvennootschap als Klant en bestellingen van rechtspersonen of personenvennootschappen kunnen alleen worden geplaatst door een natuurlijke persoon die bevoegd is hen te vertegenwoordigen, hierna “Gemachtigde” genoemd.

 

Na succesvolle registratie zal SomasHome een klantenaccount voor je aanmaken.

 

 1. Het sluiten en verlengen van de Huurovereenkomst , de verzending of de overhandiging van de goederen

4.1 Presentatie van de te huren voorwerpen op het Platform

 

De presentatie van de te huren voorwerpen op het Platform is onder voorbehoud, d.w.z. dat het geen bindend aanbod is voor het sluiten van een Huurovereenkomst.

 

4.2 Het sluiten van de Huurovereenkomst en verlenging daarvan

 

4.2.1 Bij bestelling via de SomasHome App of de website

 

Je kunt een huurartikel toevoegen aan de “huurmand” in de SomasHome app en op de website door op de betreffende knop op de aanbiedingspagina te klikken. Het bedrag van de te betalen huur wordt op de offertepagina vermeld. Je doet alleen een bindend aanbod om een Huurovereenkomst te sluiten door op de desbetreffende knop op de overzichtspagina te klikken. Tot dat moment kan je je gegevens in het bestelformulier op elk moment controleren en zo nodig corrigeren. Na deze bestelling ontvang je een vrijblijvende bevestiging van je bestelling. Na succesvolle verificatie van de bestelling, ontvang je van Ons een e-mail ter bevestiging van de huur van de geselecteerde goederen, hierna genoemd “Contractbevestiging”. Na ontvangst van deze Contractbevestiging is de Huurovereenkomst gesloten.

 

4.2.2 Bij bestelling door bemiddeling van een verkooppartner:

 

De verhuur kan ook geschieden door bemiddeling van een door SomasHome als verkooppartner aangewezen distributiepartner, hierna te noemen “Verkooppartner”. Daartoe wordt bij de Verkooppartner gebruik gemaakt van een onlineportaal, hierna “Verkoopportaal” genoemd. De exploitant van het Verkoopportaal is SomasHome Nederland B.V. . Je kunt een bestelling plaatsen via het Verkoopportaal; als je nog niet geregistreerd bent, kan je je tegelijkertijd registreren. Op het Verkoopportaal selecteer je de huurartikelen die beschikbaar zijn bij de Verkooppartner en dien je een huuraanvraag in. Het bedrag van de te betalen huur wordt weergegeven. Je doet pas een bindend aanbod om een Huurovereenkomst te sluiten door op de knop “Huren met kosten” op de overzichtspagina te klikken. Tot dat moment kan je je gegevens in het bestelformulier op elk moment controleren en zo nodig corrigeren met behulp van de wijzigingsknoppen. Voor details over de respectieve aanbieding wordt verwezen naar de aanbiedingspresentatie in het Verkoopportaal, hierna “Aanbiedingspresentatie” genoemd. Je ontvangt een e-mail waarmee Wij de ontvangst van je bestelling bevestigen en waarin Wij je vragen om je e-mailadres te bevestigen. Nadat je het e-mailadres hebt bevestigd, zullen Wij je bestelling controleren. Nadat de bestelling met succes is gecontroleerd, ontvang je een Contractbevestiging. Na ontvangst van deze Contractbevestiging treedt de Huurovereenkomst in werking.

 

De Verkooppartner zal Jou helpen met de registratie en de bestellingen.

 

Na ontvangst van de Contractbevestiging stelt de Verkooppartner je het Huurobject ter beschikking.

 

4.2.3 Verlenging en wijziging van Huurovereenkomsten

 

Via de klantenrekening kan je lopende Huurovereenkomsten als volgt verlengen of wijzigen (met name wat betreft de minimum contractperiode): voor een bindend aanbod tot verlenging of wijziging van een lopende Huurovereenkomst hoef je alleen te klikken op de desbetreffende knop. Na succesvolle behandeling van het verlengingsverzoek, ontvang je van ons een e-mail waarin We de verlenging van de huurperiode of de wijziging bevestigen, hierna te noemen “Contractbevestiging”. Na ontvangst van deze Contractbevestiging komt er een overeenkomst tot verlenging of wijziging van de Huurovereenkomst tot stand. Het overeengekomen nieuwe contract of de minimumcontractperiode is dan van toepassing. Een wijziging naar een kortere minimum contractduur is dan niet mogelijk.

 

4.2.4 Verificatie, identiteits- en leeftijdscontrole

 

Het bestelproces dat leidt tot het sluiten van de Huurovereenkomst of tot de verlenging ervan kan onder meer de verificatie van het mobiele telefoonnummer door de Klant via zijn smartphone omvatten, alsmede een identiteits- en leeftijdscontrole.

 

Klant- en toegangsgegevens:

 

Je garandeert dat alle gegevens die je tijdens het bestelproces hebt verstrekt (bijv. naam, adres, e-mailadres, bankgegevens, btw-nummer, kvk-nummer, indien van toepassing) correct zijn en dat je geen gegevens van derden hebt gebruikt. Je bent verplicht SomasHome onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in je gegevens.

 

4.4 Verzending of overhandiging van de Huurobjecten :

 

4.4.1 Bij bestelling via de SomasHome app of website:

 

Als de bestelling voor de Huurobjecten via de SomasHome App of de website wordt geplaatst, worden de Huurobjecten pas verzonden als je de eerste maand huur hebt betaald. Zolang niet aan de voorwaarde van de eerste betaling is voldaan, zijn Wij gerechtigd de Huurobjecten onder ons te houden. Voor de periode tussen de verzending van het Huurobject en de levering aan de Klant (zie art. 5.) is geen Huurbedrag verschuldigd. De verplichting tot betaling van de huur begint pas bij de levering van het Huurobject aan de Klant.

 

4.4.2 Als de bestelling wordt geplaatst via een Verkooppartner:

 

Als het Huurobject via een Verkooppartner wordt besteld, overhandigt de Verkooppartner het Huurobject ter plaatse aan de Klant, na afsluiting van de Huurovereenkomst en betaling van de eerste maand overeengekomen Huurbedrag. In het geval van handelaren wordt het goed uitsluitend aan de Gevolmachtigde ter beschikking gesteld. De verplichting tot betaling van het Huurbedrag begint met de overhandiging van het Huurobject.

 

 1. Begin van de huur, contractduur, opzegging

5.1 Begin van de huur en contractduur

 

De duur van de huur begint met de levering van het Huurobject aan de Klant, hierna “Levering”. De Levering geschiedt door levering of overhandiging door Ons of een Verkooppartner of een door Ons of Onze Verkooppartner ingeschakelde leverancier.

 

De duur van de Huurovereenkomst hangt af van je keuze bij het plaatsen van de bestelling. Tenzij in individuele gevallen anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten.

 

5.2 Gewone beëindiging

 

De partijen hebben het recht de Huurovereenkomst zonder opgave van redenen te beëindigen met een opzegtermijn van vier weken tegen het einde van elke contractmaand, maar, indien een minimumtermijn is overeengekomen, op zijn vroegst tegen het einde van de overeengekomen minimumcontracttermijn.

 

5.3 Buitengewone beëindiging

 

Het recht op buitengewone beëindiging om gegronde redenen blijft onverlet. SomasHome heeft in het bijzonder recht op buitengewone opzegging als:

 

 • de Klant in gebreke is met twee opeenvolgende overeengekomen Huurbedragen;
 • de Klant het overeengekomen Huurbedrag niet op tijd betaalt, hoewel hij reeds is gewaarschuwd of is herinnerd aan vertragingen in de betaling van het overeengekomen Huurbedrag;
 • de Klant het Huurobject zonder toestemming aan derden ter beschikking stelt; of
 • de Klant Onze rechten schendt door het Huurobject aanzienlijk in gevaar te brengen door verwaarlozing van de op hem rustende zorgplicht, gebrek aan zorgvuldigheid of oneigenlijk gebruik.

Als er meerdere Huurovereenkomsten tussen Ons en de Klant bestaan en Wij gerechtigd zijn tot buitengewone opzegging van één Huurovereenkomst, kunnen Wij ook de andere huurovereenkomsten zonder opzegtermijn opzeggen, indien redelijkerwijs niet van Ons kan worden verwacht dat wij de andere Huurovereenkomsten in stand houden wegens ernstig disloyaal gedrag van de Klant. Dit is met name het geval wanneer de Klant:

 

 • opzettelijk een Huurobject beschadigt;
 • opzettelijk schade aan de Huurobjecten verzwijgt of tracht te verzwijgen;
 • opzettelijk schade toebrengt aan SomasHome; of
 • een Huurobject gebruikt bij of voor het plegen van strafbare feiten.

5.4 Kennisgeving van beëindiging

 

Je kunt de Huurovereenkomst beëindigen (op de eerstvolgende mogelijke beëindigingsdatum) door (i) een schriftelijke verklaring of (ii) online in het Klantenportaal door op de desbetreffende knop te drukken.

 

5.5 Teruggave van het Huurobject

 

Je bent verplicht de Huurobjecten met alle toebehoren onmiddellijk na het einde van de Huurovereenkomst aan SomasHome te retourneren. Je dient het Huurobject – afgezien van normale gebruikssporen – terug te bezorgen in de staat waarin je het ontvangen hebt; in het bijzonder moet je elke paswoordbeveiliging, koppeling van het Huurobject aan een persoonlijke account of elke andere blokkering die het gebruik van het Huurobject door derden verhindert of belemmert, verwijderen.

 

Als je het Huurobject retourneert zonder de daarbij gehuurde accessoires of als je het Huurobject incompleet retourneert, ben je verplicht om de ontbrekende accessoires en het ontbrekende onderdeel binnen één week nadat Wij je daarom hebben verzocht aan Ons te retourneren. Als je ondanks dit verzoek van SomasHome het ontbrekende accessoire of onderdeel niet binnen één week retourneert, zijn Wij gerechtigd om de restwaarde van het ontbrekende accessoire of onderdeel, berekend op basis van de dagwaarde, te vorderen.

 

Als je het Huurobject retourneert met wachtwoordbeveiliging, koppeling aan een persoonlijke account of met een andere vergrendeling die het gebruik van de Goederen door derden uitsluit of belemmert, behouden Wij ons het recht voor om het Huurobject op jouw kosten te laten ontgrendelen. In dat geval ben je verplicht om een forfaitair bedrag van 49 € te betalen. Als je kunt bewijzen dat de kosten voor het ontgrendelen lager zijn dan het forfaitaire bedrag, moet het lagere bedrag worden betaald.

 

Als je het Huurobject onbeschadigd en compleet terugstuurt en SomasHome bepaalt dezelfde conditiecategorie als op het moment van verzending aan de Klant, kan je voordelen krijgen in de vorm van kortingen en andere tegoeden. Je zult hierover afzonderlijk worden ingelicht. Je hebt echter geen recht op dergelijke voordelen.

 

5.6 Voortzetting van de Huurovereenkomst in geval van voortgezet gebruik

 

Als je het Huurobject na het einde van de Huurovereenkomst blijft gebruiken, wordt de Huurovereenkomst geacht telkens met een maand te zijn verlengd, tenzij SomasHome hiertegen bezwaar maakt. Artikel 7:230 BW is niet van toepassing.

 

5.7 Gegevensback-up

 

Bij teruggave zal SomasHome alle gegevens die op de Huurobjecten zijn opgeslagen, onherstelbaar wissen. Je moet dus zelf een back-up maken van alle gegevens die op de Huurobjecten zijn opgeslagen voordat je ze retourneert.t.

 

5.8 Aankoopoptie

 

De Huurovereenkomst eindigt ook als een overeengekomen koopoptie wordt uitgeoefend.

 

 1. Aankoop van het Huurobject

Als het aanbod een koopoptie is en deze koopoptie deel is gaan uitmaken van de Huurovereenkomst, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

 

6.1 Uitoefening van de koopoptie:

 

Je kunt je koopoptie op elk moment tijdens de huurperiode uitoefenen. Door op de desbetreffende knop te klikken, koop je de Goederen. Na controle van de bestelling ontvang je van Ons een e-mail ter bevestiging van de aankoop van de gekozen Goederen, hierna te noemen “Contractbevestiging”.

 

6.2 Aankoopprijs:

 

De koopprijs vloeit voort uit de aanbiedingsvorm. Onder koopprijs wordt verstaan de prijs, inclusiefBTW. Als je gebruik maakt van de koopoptie, wordt de door Jou tot aan de uitoefening van de koopoptie betaalde huur verrekend met de koopprijs – zoals vermeld in de aanbiedingspresentatie. Houdt er wel rekening mee dat eventuele vouchers, kortingscodes, getrouwheidsprogramma’s en dergelijke regelmatig alleen op de huurprijs worden verrekend en niet op de aankoopprijs.

 

6.3 Betalingsvoorwaarden:

 

Je bent verplicht vooraf te betalen, waarbij je alleen de in artikel 10.1. genoemde betalingsmogelijkheden ter beschikking staan. De betaling is onmiddellijk na de uitoefening van de koopoptie verschuldigd.

 

6.4 Eigendomsvoorbehoud

 

Het gekochte Huurobject blijft eigendom van SomasHome totdat de koopprijs volledig is betaald. Je bent verplicht het Huurobject vrij te houden van rechten van derden tot de koopprijs volledig is betaald.

 

 1. Herroepingsrecht

7.1 Rechten

 

Als de Klant een consument is en het Huurobject via de SomasHome app of website heeft gehuurd, heeft hij het recht om zijn contractuele verklaring te herroepen. Klanten die handelaren zijn en Klanten die consumenten zijn en die de Huurobjecten via een Verkooppartner hebben gehuurd, hebben geen recht op herroeping.

 

7.2 Informatie over herroeping

 

7.2.1 Recht van herroeping

 

Voor zover Je een herroepingsrecht hebt, heb je het recht om deze Huurovereenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

 

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van ontvangst van het Huurobject.

 

Om Je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je contact met ons opnemen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) van je besluit om deze Huurovereenkomst te herroepen. Stuur deze brief naar het volgende adres:

 

Descor Retail B.V.

Ellermanstraat 16

1114AK Amsterdam-Duivendrecht

E-mail: contact@SomasHome.nl

 

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat je de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verzendt. Houd er rekening mee dat het adres uitsluitend bedoeld is voor herroepingen. Te retourneren huurartikelen dienen teruggestuurd te worden naar het onder punt 7.2.2. genoemde adres.

 

7.2.2 Gevolgen van herroeping

 

Als je de Huurovereenkomst herroept , betalen Wij alle betalingen die Wij van Jou hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat Je een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door Ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop Wij de kennisgeving van je herroeping van de Huurovereenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken Wij hetzelfde betaalmiddel dat Je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met Jou is overeengekomen; in geen geval worden voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij het Huurobject hebben teruggekregen of totdat Je het bewijs hebt geleverd dat Je het Huurobject hebt teruggebracht, naargelang welk tijdstip eerder valt.

 

Het gehuurde artikel dient onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop je ons op de hoogte stelt van de herroeping van deze overeenkomst, teruggestuurd te worden naar het volgende

 

retouradres:

 

SomasHome c/o

Synerlogis GmbH & Co.KG

Am Jägersberg 16

D-24161 Altenholz bij Kiel /Altenholz bei Kiel

Duitsland/ Germany

 

om het gehuurde terug te brengen of te overhandigen. De termijn is gehaald als je het huurartikel vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt.

 

Jij draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het Huurobject. Indien het gehuurde artikel naar het verkeerde adres teruggestuurd wordt, kan de terugbetaling vertraging oplopen.

 

 1. Leveringsvoorwaarden

Als je de Huurobjecten via de SomasHome App of de website hebt gehuurd (paragraaf 4.2.1.), gelden de volgende leveringsvoorwaarden:

 

De Huurobjecten zullen worden geleverd op het door jou opgegeven verzendadres. SomasHome is in redelijke mate gerechtigd tot deelleveringen. Eventuele extra kosten die daaruit voortvloeien, komen voor Onze rekening. Als SomasHome tijdens de verwerking van de bestelling constateert dat het door jouw bestelde Huurobject ondanks zorgvuldige controle van de voorraad niet leverbaar is om redenen waarvoor SomasHome niet verantwoordelijk is, word Je daarvan per e-mail op de hoogte gebracht en komt er geen Huurovereenkomst tot stand. Als SomasHome Je aanbod van een Huurovereenkomst al heeft aanvaard door de Huurovereenkomst te bevestigen, hebben Wij het recht om de Huurovereenkomst te beëindigen.. Eventuele betalingen zullen onmiddellijk worden terugbetaald. De levertijden zoals opgenomen in de aanbieding zijn schattingen. . Bij een overschrijding van de genoemde leveringstermijn met meer dan vier weken hebben beide partijen het recht om de Huurovereenkomst te beëindigen. . Als SomasHome niet verantwoordelijk is voor een blijvende belemmering van de levering, met name door overmacht (waaronder pandemieën zoals COVID-19) of niet-levering door haar eigen leveranciers, hoewel er tijdig een overeenkomstige afdekkingstransactie is gedaan, hebben Wij het recht om de desbetreffende Huurovereenkomst met Jou op te zeggen. Je zult hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld en eventueel ontvangen diensten, met name betalingen, zullen onmiddellijk worden terugbetaald. Je wettelijke aanspraken blijven in alle andere opzichten onaangetast.

 

 1. Gebruikersvergoedingen, verzendingskosten

SomasHome rekent Huurbedragen voor het gebruik van het Huurobject. Het bedrag van de overeengekomen huur wordt in de offerte vermeld. De totale huurprijs wordt berekend op basis van de volgende componenten: Huurbedrag per maand x het aantal maanden van de duur van de Huurovereenkomst. Alle huurprijzen zijn definitieve prijzen en inclusief BTW.. Naast de definitieve prijzen worden, al naar gelang de wijze van verzending, nog andere kosten in rekening gebracht, die vóór de verzending van de bestelling zullen worden aangegeven.

 

SomasHome is gerechtigd om deHuurbedragen voor de periode na afloop van de minimum contractperiode te wijzigen. SomasHome zal je daarover ten minste zes weken vóór de inwerkingtreding van de wijziging informeren. Als je het niet eens bent met de wijziging, kan je de Huurovereenkomst opzeggen, tot twee weken vóór de prijswijziging van kracht wordt. Als je dat niet doet, wordt ervan uitgegaan dat je met de prijswijziging instemt. SomasHome zal afzonderlijk wijzen op de mogelijkheid van opzegging en naleving van de termijn.

 

 1. Betalingsvoorwaarden

10.1 Betalingsmogelijkheid

 

De betaling wordt afgehandeld door SomasHome. Je hebt alleen de volgende betalingsmogelijkheden: betalingsdienstaanbieder (bijv. PayPal), kredietkaart, VISA-debetkaart, onder bepaalde omstandigheden SEPA-incasso en, indien uitdrukkelijk overeengekomen, bankoverschrijving. Als Je gebruik maakt van een payment-serviceprovider, stelt dit SomasHome en Jou in staat om de betaling onderling te verwerken. De betalingsdienstaanbieder stuurt Je betaling door naar SomasHome. Nadere informatie is beschikbaar op de website van de respectievelijke betalingsdienstaanbieder. Bij betaling met een kredietkaart moet de Klant de wettelijke kaarthouder zijn. De definitieve afschrijving van de creditcard zal plaatsvinden wanneer de huuraanvraag wordt bevestigd. In het kader van een SEPA-incasso zijn de kredietinstelling, de BIC en het IBAN van de bankrekening van de Klant vereist. Door te kiezen voor de SEPA-incassoprocedure geef je SomasHome toestemming om betalingen via automatische incasso van je bankrekening te incasseren.

 

Tegelijkertijd geef Je jouw bank opdracht om de automatische incasso’s te honoreren die SomasHome van Je bankrekening heeft opgenomen. Je bankrekening zal gedebiteerd worden na voltooiing van de bestelling. In het kader van de met Je bank overeengekomen voorwaarden kan Je binnen acht weken na de datum van het debet een verzoek tot terugbetaling van het gedebiteerde bedrag indienen. Je kunt je SEPA-domiciliëringsmandaat in je klantenrekening op www.SomasHome.nl bekijken en overeenkomstigArtikel 7:530 BW.herroepen.

 

10.2 Gebruiksvergoedingen

 

De Huurbedragen moeten door de Klant vooraf worden betaald. De Huurbedragen zijn door de Klant verschuldigd ongeacht het feitelijke gebruik van de Huurobjecten en worden niet terugbetaald als de Klant de Huurobjecten vóór het einde van de contractperiode aan SomasHome retourneert of ze om andere redenen niet gebruikt. Er is geen recht op gedeeltelijke terugbetaling of creditering.

 

In geval van een Huurovereenkomst met een minimumtermijn (i) dient de eerste betaling van de gebruiksvergoeding te geschieden bij het sluiten van de Huurovereenkomst, maar vóór de verzending of overhandiging van de Goederen (zie onder 4.4.), en (ii) dienen alle verdere betalingen te geschieden vanaf de 2e maand van gebruik, d.w.z. telkens één maand na de datum van levering (bijv. bij een bestelling op 1 maart en levering op 10 maart dient de 1ste betaling te geschieden op 1 maart en de 2e betaling op 10 april, de 3e betaling op 10 mei, etc.).

 

10.2. Verzuim

 

Als de Klant in verzuim is met de betaling, is SomasHome gerechtigd achterstandsrente in rekening te brengen tegen een percentage van 8% boven de ECB-basisrente, tenzij de Klant een consument is. In dat geval bedraagt de vertragingsrente 2% meer dan de basisrentevoet. SomasHome behoudt zich het recht voor om hogere schade te bewijzen.

 

10.3 Verbod op schuldvergelijking en retentierecht

 

Klanten mogen de betalingsvordering van SomasHome slechts verrekenen met vorderingen die door SomasHome niet worden betwist of die in rechte tegen SomasHome zijn vastgesteld. De Klant kan een retentierecht slechts uitoefenen als zijn tegenvordering op dezelfde contractuele verhouding berust.

 

 1. Verantwoordelijkheid van de Klant

Je ontvangt het Huurobject uitsluitend voor gebruik gedurende een bepaalde periode.. Geen enkele wijziging van het Huurobject is een opheffing van een gebrek volgens de bepalingen van Artikel 7:217 BW of een slijtage van het gehuurde goed ten gevolge van het contractueel gebruik conform Artikel 7:224 lid 2 BW. . De Klant heeft geen recht op vergoeding van kosten voor door hem aangebrachte wijzigingen in overeenstemming metArtikel 7:206 lid 2 BW . SomasHome heeft het recht om de oorspronkelijke toestand na het einde van de Huurovereenkomst op kosten van de Klant te herstellen. Dit geldt niet als de oorspronkelijke toestand slechts tegen onevenredig hoge kosten kan worden hersteld; in dat geval blijven SomasHomes aanspraken op schadevergoeding onaangetast.

 

 1. Beschadiging en verlies van het Huurobject

12.1 Schade

 

De Huurobjecten dienen overeenkomstig hun normale gebruik en met de nodige zorg te worden gebruikt, waarbij de te verwachten schade tot een minimum wordt beperkt. Bij beschadiging of andere beschadiging van de Huurobjecten tijdens de huurperiode is de Klant verplicht om SomasHome onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van alle bijzonderheden van de gebeurtenis die tot de beschadiging van de Huurobjecten of andere beschadiging heeft geleid. In geval van schade aan de Huurobjecten en andere overtredingen van de tussen de Klant en SomasHome gesloten Huurovereenkomst, is de Klant aansprakelijk voor de oorzaak volgens de wettelijke bepalingen.

 

12.2 Aansprakelijkheid van de Klant/SomasHome Care

 

Als de Klant jegens SomasHome gehouden is tot betaling van schadevergoeding, door omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de Klant, wordt de aansprakelijkheid van de Klant per schadegeval beperkt tot 50% van de geleden schade, tenzij anders overeengekomen.

 

In afwijking van het vorige lid wordt de aansprakelijkheid van de Klant beperkt tot 10% (SomasHome Care) van de ontstane schade in de hieronder opgesomde gevallen van schade:

 

 • Breuk van het scherm
 • Waterschade
 • Ernstige slijtage

Als zich één van de hiervoor genoemde gevallen van schade voordoet, is de Klant verplicht om SomasHome onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van alle bijzonderheden van de gebeurtenis die tot de schade aan hetHuurobject heeft geleid en de Goederen op verzoek aan ons te retourneren.

 

De bovengenoemde verlaging van de aansprakelijkheid tot 10% is voor Jou slechts één keer mogelijk in een contractperiode van 6 maanden.

 

De bovenstaande vermindering van de aansprakelijkheid van de Klant (tot 10%) geldt niet voor de verhuur van drones.

 

Bovenstaande vermindering van de aansprakelijkheid van de Klant (tot 50% of 10%) is niet van toepassing in de volgende gevallen van schade:

 

 • Gevallen waarin de apparatuur niet meer aanwezig is: beroving, inbraak, eenvoudige diefstal, laten rondslingeren, vergeten, kwijtraken, etc; en.
 • Opzettelijke schade

De vermindering van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van verlies van het gehuurde goed. In dat geval moet de Klant de vervangingswaarde van het Huurobject betalen. Al gedane huurbetalingen zijn hierin niet begrepen. De huur voor de maand waarin SomasHome van het verlies op de hoogte werd gesteld, moet volledig worden betaald.

 

 1. Bijzondere gebruiksvoorschriften

13.1 Speciale voorschriften voor het gebruik van drones

 

Bij het gebruik van drones moet je je houden aan de toepasselijke wettelijke voorschriften en aan de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

 

Je moet ervoor zorgen dat je

 

 • beschikt over alle nodige certificaten en vergunningen die vereist zijn door de toepasselijke wetgeving, met name de EU-verordeningen nr. 2018/1139, nr. 2019/945 en nr. 2019/947, Wet luchtvaart, Besluit luchtverkeer 2014 en Regeling modelvliegen ;
 • de door de fabrikant verstrekte gebruiksaanwijzing goed hebt gelezen;
 • voldoet aan de toepasselijke registratieverplichtingen, in het bijzonder die in art. 14 van EU-verordening 2019/947, d.w.z. in het bijzonder je te registreren als drone-exploitant bij de RDW (Dienst Wegverkeer) en je registratienummer op de drone aan te brengen (dat moet worden geannuleerd vóór je de drone aan SomasHome retourneert);
 • voldoet aan alle verplichtingen als drone-exploitant, zoals uiteengezet in de bijlage bij EU-verordening nr. 2018/947, waaronder met name de volgende verplichtingen:

13.1.1 UAS.OPEN.050 verantwoordelijkheid van de UAS-operator.

Je moet als UAS-exploitant voldoen aan alle onderstaande voorschriften:

 

 • je moet operationele procedures ontwikkelen die zijn aangepast aan het soort operatie en het bijbehorende risico.
 • je moet ervoor zorgen dat het radiofrequentiebereik bij elke handeling efficiënt wordt gebruikt en je moet het efficiënte gebruik ervan bevorderen om schadelijke interferentie te voorkomen.
 • je moet voor elke UAS-operatie een piloot op afstand aanwijzen.
 • je moet ervoor zorgen dat de piloten op afstand en alle andere personen die taken ter ondersteuning van de operatie uitvoeren, vertrouwd zijn met de gebruikershandleiding die is opgesteld door de fabrikant van het UAS met modelannuleringsbeleid, en
 • je moet over voldoende deskundigheid beschikken in de subcategorie van de voorgenomen UAS-operatie in overeenstemming met de punten UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 of UAS.OPEN.040, al naar gelang het geval, om hun taken uit te voeren of, in het geval van ander personeel dan piloten op afstand, een door de exploitant voorbereide cursus voor on-the-job training hebben gevolgd,
 • je moet volledig vertrouwd zijn met de procedures van de UAS-operator,
 • je moet de voor de voorgenomen UAS-operatie relevante informatie verkrijgen die door de lidstaat overeenkomstig artikel 15 is bekendgemaakt voor de geografische gebieden waarin de operatie zal worden uitgevoerd.
 • je moet in voorkomende gevallen en afhankelijk van de beoogde plaats van exploitatie de informatie in het geo-sensibiliseringssysteem bijwerken.

13.1.2 Verordening (EU) 2019/945

 

In geval van een operatie met een onbemand luchtvaartuig van een van de klassen die zijn gedefinieerd in deel 1 tot en met 5 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/945, zorg je ervoor dat

 

 • de UAS vergezeld gaat van de passende EU-conformiteitsverklaring met vermelding van de relevante klasse, en het juiste klasse-identificatiemerkteken op het onbemande luchtvaartuig is aangebracht. Bovendien
 • moet je ervoor zorgen dat, in geval van een UAS-operatie in subcategorie A2 of A3, alle betrokken personen, die in het operatiegebied aanwezig zijn, zijn geïnformeerd over de risico’s en dat ze uitdrukkelijk hebben ingestemd met hun deelname.
 • moet je voldoen aan de voorschriften inzake minimumleeftijd (in de regel moeten piloten op afstand 16 jaar oud zijn, overeenkomstig artikel 9, lid 1, van EU-verordening 2019/947);
 • moet je de wettelijk toegestane stijghoogte voor drones in acht nemen;
 • moet je de regelgeving in acht te nemen die het opstijgen en het gebruik van drones op bepaalde plaatsen en in bepaalde zones en situaties verbiedt;
 • moet je de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen bij het gebruik van de drone, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het uitsluitend bedienen van de drone binnen gezichtsafstand, tenzij anders toegestaan door de wet; de drone niet te gebruiken boven een mensenmenigte of in slechte weersomstandigheden.
 • moet je je bij mensenmenigten en in slechte weersomstandigheden afzien van het vliegen met een drone terwijl je onder invloed van alcohol bent; en
 • moet je bij het maken, publiceren en verspreiden van beelden en filmopnamen met gebruikmaking van drones, de regelgeving inzake gegevensbescherming in acht nemen en de persoonlijke rechten van de afgebeelde personen eerbiedigen.

SomasHome wijst de Klant er uitdrukkelijk op dat de drone een luchtvaartuig is in de zin van de Wet luchtvaart, Besluit luchtverkeer 2014 en Regeling modelvliegen, met als gevolg dat de Klant als eigenaar aansprakelijk is voor risicoaansprakelijkheid vanwege zijn uitsluitende beschikkingsmacht over de drone. Tijdens de huurperiode is de Klant de enige houder van de drone.

 

De Klant is als enige aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit de niet-naleving van de wettelijke bepalingen en het oneigenlijk gebruik van de drone.

 

De Klant vrijwaart SomasHome tegen alle aanspraken van derden jegens SomasHome als gevolg van het gebruik van de gehuurde drone, tenzij sprake is van grove nalatigheid of opzet van SomasHome.

 

13.2 Bijzondere bepaling voor Huurovereenkomsten met e-scooters:

 

Bij het gebruik en het gebruik van e-scooters moet worden gehandeld in overeenstemming met de regels en voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik en de deelname van e-scooters aan het openbaar verkeer en de gebruiksaanwijzingen van de producent.

 

13.2.1 Voorwaarden die worden gesteld aan de Klant

 

De Klant moet

 

 • Ten minste 18 jaar oud zijn of de wettelijke leeftijd hebben;
 • ervaring of minimumkennis hebben in het besturen van e-scooters;
 • vertrouwd zijn met de bediening en het veilige gebruik van e-scooters; en
 • over voldoende lichamelijke en geestelijke conditie beschikken om de e-scooter te besturen;
 • kennis hebben van de verkeerswetten en -regels van de stad en van de lokale, gemeentelijke en staatswetten met betrekking tot het gebruik van en rijden op de e-scooter.

13.2.2 Plichten van de Klant

 

Je moet ervoor zorgen dat je

 

 • de e-scooter uitsluitend op de openbare weg in Nederland rijdt en gebruikt;
 • je vóór het gebruik van de e-scooter uitvoerig op de hoogte stelt van de wettelijke voorschriften en vereisten voor het gebruik ervan;

voldoende verzekerd bent tegen aansprakelijkheid voor het gebruik van de e-scooter in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften en bij gebruik van de e-scooter altijd het verzekeringsbewijs van de door SomasHome afgesloten wettelijkea ansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen bij je hebt. Als je de e-scooter huurt, sluit SomasHome als verzekeringnemer voor jou een WA-verzekering voor motorrijtuigen af. De verzekeringspolis word je overhandigd bij het ter beschikking stellen van de e-scooter;

 

 • vertrouwd raakt met de e-scooter voordat je hem gebruikt;
 • de e-scooter regelmatig voor gebruik controleert;
 • de e-scooter met de nodige voorzichtigheid en aandacht gebruikt;
 • de e-scooter alleen op de daarvoor bestemde routes en met zorg gebruikt;
 • beschermers gebruikt bij het bedienen van de e-scooter om je veiligheid te waarborgen;
 • de e-scooter altijd correct afstelt (stuurhoogte, vastgedraaide schroeven, enz.);
 • altijd met vooruitziende blik rijdt en wel op een verstandige manier, zodat je jezelf en anderen niet in gevaar brengt.

Je mag geen sprongen maken of gevaarlijke trucs uithalen met de e-scooter.

 

Je moet vermijden om ‘s nachts te rijden. Als je ‘s nachts rijdt, ben je verplicht de lichten aan te doen overeenkomstig Artikel 32 lid 1 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

 

Bij zeer slechte wegomstandigheden moet je langzaam rijden of, indien nodig, afstappen en duwen.

 

Je mag de e-scooter niet besturen als de weg glad is.

 

Vermijd het rijden op regenachtige dagen. Als je in de regen rijdt, is het absoluut noodzakelijk dat je de rubberen dop op de oplaadaansluiting goed sluit. Je moet er rekening mee houden dat door de regen nat geworden wegen zeer glad kunnen zijn en dat er een extra risico op ongevallen bestaat.

 

Je mag de e-scooter niet in de regen of op permanent vochtige plaatsen laten staan.

 

Als de e-scooter niet wordt opgeladen, zorg er dan altijd voor dat de rubberen dop de oplaadaansluiting afsluit. Dat zorgt voor een goede afdichting.

 

De e-scooter mag niet worden gebruikt bij een buitentemperatuur van minder dan -5 °C en meer dan 45 °C.

 

Je moet de e-scooter om de drie maanden controleren en, indien nodig, de verbindingen invetten of de schroeven aandraaien.

 

De e-scooter mag alleen worden bestuurd met een maximumgewicht van 100 kg en met een maximumsnelheid van 20 km/h.

 

Je mag geen voorwerpen vervoeren die je hinderen bij het veilig rijden op de e-scooter.

 

Je bent als enige aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van de wettelijke voorschriften en het oneigenlijk gebruik van de e-scooter.

 

Het gelijktijdig verhuren van meerdere e-scooters door één Klant is zonder uitdrukkelijke toestemming van SomasHome niet toegestaan.

 

Bij gelijktijdige huur van meerdere e-scooters wordt de verantwoordelijkheid van de Klant voor elke e-scooter uitgebreid tot de Klant overeenkomstig deze voorwaarden voor elke e-scooter, met als gevolg dat de Klant niet alleen medeverantwoordelijk is voor zichzelf, maar ook voor het gedrag van de andere berijders.

 

Je aanvaardt en erkent dat:

 

 • het gebruik van en rijden op een e-scooter in de stad een risico voor jezelf inhoudt, aangezien er een kans op een ongeval bestaat. Je bent daarom verplicht tijdens het rijden op de e-scooter de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen.
 • je zelf verantwoordelijk bent voor het aanschaffen en gebruiken van een helm en/of andere goedgekeurde beschermings- en veiligheidsuitrusting of accessoires. Het gebruik van een helm en/of andere beschermende uitrusting sluit het risico op verwondingen bij een ongeval niet uit.
 • je verantwoordelijk bent voor eventuele schade die je anderen toebrengt tijdens het gebruik of bezit van de e-scooter.

Je mag de e-scooter niet aan derden geven of uitlenen. Als je de e-scooter aan een derde hebt gegeven of uitgeleend, is elke schade of incident veroorzaakt door of onderliggend aan de e-scooter jouw verantwoordelijkheid.

 

De e-scooter wordt elektronisch bediend. Laat nooit meer dan één persoon tegelijk rijden.

 

Je mag geen andere personen vervoeren met de e-scooter.

 

Je mag de e-scooter niet gebruiken onder invloed van alcohol, drugs of andere stoffen die van invloed kunnen zijn op je vermogen om de e-scooter te besturen en te bedienen.

 

Je mag geen mobiel apparaat gebruiken tijdens het gebruik van de e-scooter, met inbegrip van het gebruik van elektronische apparaten om naar muziek te luisteren, te telefoneren of andere diensten te gebruiken die je kunnen afleiden en een veilig gebruik van de e-scooter in de weg staan.

 

Je mag de e-scooter niet gebruiken als er een duidelijk technisch defect is.

 

Je mag de e-scooter op geen enkele manier wijzigen of veranderen.

 

Je mag geen stickers of andere elementen op de e-scooter aanbrengen en geen accessoires, onderdelen of componenten van de e-scooter verwijderen of breken.

 

Je mag geen overtredingen begaan met de e-scooter.

 

Je moet de e-scooter op toegestane plaatsen parkeren.

 

Als de e-scooter door de bevoegde autoriteiten wordt verwijderd wegens parkeren in een ongeoorloofd gebied en in het desbetreffende voertuigdepot wordt gedeponeerd, is de Klant aansprakelijk voor de kosten van het terughalen van de e-scooter, naast de toepasselijke boete.

 

13.2.3 Ongevallen

 

Als je betrokken raakt bij een ongeval moet je contact opnemen met de politie en SomasHome zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van het ongeval en de schade die de e-scooter heeft opgelopen.

 

Bij een ongeval waarvoor Jij verantwoordelijk bent, aanvaard je de wettelijke aansprakelijkheid voor alle persoonlijke letsels en materiële schade als gevolg van het ongeval, in het bijzonder schade toegebracht aan derden. SomasHome heeft het recht om de kosten van reparatie of vervanging van de e-scooter en van aan derden betaalde bedragen voor schade waarvoor Jij verantwoordelijk bent, aan jou in rekening te brengen en te verrekenen met openstaande vorderingen.

 

13.2.4 Diefstal

 

Als de e-scooter of een van de accessoires of onderdelen daarvan tijdens de huurperiode wordt gestolen, moet je SomasHome daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen. Je moet een rapport indienen bij de bevoegde autoriteiten en de desbetreffende verzekeraar, resp. aangifte doen.

 

Een kopie van de aangifte moet ons binnen 24 uur na het doen daarvan worden toegezonden.

 

13.2.5 Boetes, straffen en sancties

 

Je bent als enige verantwoordelijk voor de overtredingen die je begaat en aanvaardt alle boetes, straffen en sancties die daaruit voortvloeien.

 

SomasHome behoudt zich het recht voor, ter behartiging van haar belangen, de identiteit van de Klant aan de autoriteiten of overheidsdienst bekend te maken als er een verkeersovertreding is begaan (met inbegrip van verkeersovertredingen).

 

SomasHome kan van de Klant de kosten vorderen die voortvloeien uit de door de Klant begane overtredingen, waaronder begrepen boetes, dwangsommen en gerechtelijke kosten ten laste van SomasHome. Voor overtredingen wordt 25 euro administratiekosten in rekening gebracht.

 

Het niet betalen of weigeren te betalen van de bedragen die de Klant verschuldigd is, waar in 12.2.5 naar wordt verwezen, geeft Ons het recht tot buitengewone opzegging. Wij behouden ons het recht voor om verdere vorderingen in rechte in te stellen voor geleden schade en verlies.

13.3 SomasHome Cash-voorwaarden

 

SomasHome Cash is een virtueel tegoed dat kan worden verdiend en gebruikt om SomasHome-abonnementen te betalen conform deze SomasHome Cash-voorwaarden zoals uiteengezet is in deze paragraaf 13.3. (Voorwaarden SomasHome Cash-programma). SomasHome Cash wordt berekend in euro (een klant verdient bijv. € 10 aan SomasHome Cash en besteedt dit geld weer aan een abonnement).

 

Je verdient SomasHome cash door SomasHome met succes aan te bevelen aan nieuwe klanten.

13.3.1.  SomasHome Cash verdienen door succesvolle aanbevelingen

 

Klanten die een account hebben bij SomasHome (‘bestaande klanten’), kunnen SomasHome Cash verdienen door SomasHome met succes aan te bevelen bij natuurlijke personen die momenteel nog geen abonnement bij SomasHome hebben of dit in het verleden hebben gehad (‘nieuwe klanten’) conform het volgende tweede en derde lid van deze paragraaf. Nieuwe klanten ontvangen SomasHome Cash via dergelijke aanbevelingen conform lid vijf van deze paragraaf.

 

Bestaande klanten verdienen tegoed aan SomasHome Cash zoals uiteengezet is in paragraaf 1.1 van het SomasHome Cash-schema (‘aanbevelingsbonus’) voor elke succesvolle aanbeveling. Voor een succesvolle aanbeveling dient (i) de bestaande klant een gepersonaliseerde link naar een nieuwe klant te sturen (ii) de nieuwe klant de link te gebruiken om een overeenkomst te sluiten met SomasHome over het abonnement op een SomasHome-product (waarvoor mogelijk gegevenscontroles en kredietchecks nodig zijn m.b.t. de nieuwe klant zoals SomasHome dit goed acht conform de AV) en dient (iii) de nieuwe klant het eerste maandbedrag van het abonnement te hebben betaald. De bestaande klant krijgt credits voor de aanbeveling. Deze worden veertien dagen na levering van het SomasHome product aan de nieuwe klant bijgeschreven op het tegoed van de bestaande klant.

 

Voorafgaand aan het verzenden van de gepersonaliseerde aanbevelingslink, zoals hierboven vermeld, moet de bestaande klant ervoor zorgen dat de ontvanger in kwestie instemt met de ontvangst van de aanbeveling. Is dit niet het geval, dan is de bestaande klant aansprakelijk jegens SomasHome voor alle claims die door de ontvanger zijn ingediend tegen SomasHome als gevolg van ongevraagd contact. De bestaande klant zal SomasHome ondersteunen bij de juridische verdediging tegen dergelijke claims. De bestaande klant zal SomasHome volledig vrijwaren van dergelijke claims, tenzij de bestaande klant bewijst dat hij/zij niet verantwoordelijk is voor dergelijk ongevraagd contact.

 

Bestaande klanten zullen (i) geen aanbevelingen sturen in de vorm van massamails, (ii) aanbevelingen sturen naar vreemden of (iii) aanbevelingen sturen in enige (andere) vorm die in strijd is met de geldende wetgeving, met name in de vorm van ‘spam’. Bestaande klanten zullen geen aanbevelingen doen voor commerciële doeleinden.

 

Na voltooiing van een succesvolle aanbeveling ontvangt de nieuwe klant hetzelfde aanbevelingstegoed als uiteengezet is in paragraaf 1.1 van het SomasHome Cash-schema.

 

In totaal kan elke bestaande klant een maximum aan succesvolle aanbevelingen maken, waarbij hij/zij een maximum aan aanbevelingstegoed verdient zoals uiteengezet is in paragraaf 1.2 van het SomasHome Cash-schema.

 

De specifieke voorwaarden met betrekking tot het aanbevelingstegoed, met name de hoogte ervan en het maximale bedrag dat een bestaande klant kan verdienen, zijn uiteengezet in het SomasHome Cash-schema dat onderhevig is aan wijzigingen. In geval van wijzigingen zullen de gewijzigde voorwaarden uiteengezet worden in een bijgewerkte versie van het SomasHome Cash-schema.

 

De hoogte van SomasHome Cash in de vorm van aanbevelingstegoed dat een bestaande klant kan verdienen met een succesvolle aanbeveling, wordt bepaald op het moment dat de bestaande klant een uitnodiging (de gepersonaliseerde link) naar een mogelijke nieuwe klant heeft gestuurd, en is te vinden in het SomasHome Cash-schema dat van kracht is op het moment dat de uitnodiging verzonden wordt.

 

Klanten kunnen hun actuele saldo bij SomasHome Cash inzien op www.SomasHome.nl (“website”) en in de SomasHome App.

 

13.3.2.  SomasHome Cash besteden

 

SomasHome Cash kan alleen worden gebruikt voor de doeleinden die uitdrukkelijk in deze paragraaf 13.3 gespecificeerd zijn.

 

SomasHome Cash wordt niet automatisch ingezet. Gebruikers besluiten zelf wanneer en hoeveel zij willen gebruiken. Zij kunnen het geld inzetten voor hun bestaande abonnementen zowel via www.SomasHome.nl (“website”) als via de SomasHome app.

 

Gebruikers kunnen SomasHome Cash inwisselen voor korting op hun bestaande abonnementen bij SomasHome. Dit is onderhevig aan de volgende voorwaarden;

 

 1. SomasHome Cash kan alleen worden besteed aan bestaande abonnementen, d.w.z. het kan niet worden gebruikt als eerste betaling van een nieuw abonnement.
 2. Gebruikers kunnen kiezen voor welk (bestaand) abonnement SomasHome Cash wordt gebruikt.
 3. Gebruikers kunnen tussen de 1 euro en het maximale maandelijkse huurbedrag (‘maximaal maandelijks huurbedrag’) per abonnement aan SomasHome Cash uitgeven, zoals uiteengezet is in het SomasHome Cash-schema. Klanten kunnen het bedrag kiezen in stappen van € 0,01.
 4. Het gebruik van SomasHome Cash vermindert het bedrag van het maandelijkse abonnementsgeld voor het gekozen abonnement.
 5. Gebruikers kunnen hun SomasHome Cash regelmatig inzetten voor toekomstige betalingen van het abonnementsgeld, zolang het totale bedrag het maandelijkse bedrag in SomasHome Cash per maand en per abonnement niet overschrijdt. Het aantal abonnementen waaraan de gebruikers SomasHome Cash besteden, is onbeperkt. Er is geen limiet op het totaal aan SomasHome Cash dat gebruikers kunnen besteden over verschillende abonnementen en/of maanden, behalve dan het maximale maandelijkse huurbedrag.

SomasHome Cash is persoonlijk en kan alleen worden gebruikt door de klant die het heeft verdiend. SomasHome Cash is niet overdraagbaar. De verkoop, ruil, veiling of welke transfer dan ook van SomasHome Cash aan derden is verboden. Onderhandelingen over de aankoop of verkoop van SomasHome Cash, de aankoop van SomasHome Cash van klanten of derden en het niet geoorloofde gebruik van SomasHome Cash zijn eveneens niet toegestaan.

 

SomasHome Cash kan niet worden gebruikt voor de aankoop van producten van SomasHome. In geval dat SomasHome Cash wordt ingewisseld als korting op een abonnement, blijft het bedrag dat in mindering wordt gebracht door het gebruik van SomasHome Cash buiten beschouwing bij de berekening van de aankoopprijs.

 

13.3.3.  Vervaldatum van SomasHome Cash (vervallen zonder besteding)

 

SomasHome Cash vervalt na 12 (twaalf) maanden, gerekend vanaf de dag waarop het bedrag aan SomasHome Cash in kwestie verdiend is. De gebruiker wordt minstens 1 (één) maand vóór het verstrijken van zijn/haar SomasHome Cash op de hoogte gebracht.

 

13.3.4.  Beëindiging, annulering, wijzigingen in het SomasHome Cash-programma

 

SomasHome behoudt zich het recht voor het SomasHome Cash-programma te allen tijde te beëindigen zonder opgaaf van redenen, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 (vier) weken die kenbaar wordt gemaakt per e-mail of via andere communicatiekanalen.

 

SomasHome kan het SomasHome Cash-programma tijdelijk geheel of voor afzonderlijke klanten beperken of opschorten en/of de toegang van een klant tot zijn/haar account tijdelijk beperken of opschorten vanwege oneigenlijk gebruik, misbruik of in geval van storingen of andere onregelmatigheden of indien een klant zich niet aan de SomasHome Cash-voorwaarden houdt. SomasHome zal de opschortingen of beperkingen qua tijd en omvang beperken voor zover dit redelijkerwijze onder de gegeven omstandigheden mogelijk is. SomasHome zal de klant in kwestie onverwijld op de hoogte stellen van de beperking of opschorting.

 

SomasHome behoudt zich het recht voor de voorwaarden voor het SomasHome Cash-programma te wijzigen of aan te vullen, voor zover dit niet te kwader trouw geschiedt ten nadele van de klanten. Wijzigingen of toevoegingen aan het verdienen van SomasHome Cash, aan het besteden van SomasHome Cash of aan andere SomasHome Cash-processen zullen per e-mail of via andere communicatiekanalen aan de SomasHome Cash-gebruikers worden gemeld.

 

 1. Garantie, aansprakelijkheid

Het wettelijke recht inzake aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing, tenzij hieronder anders is bepaald.

 

In geval van gebreken aan het Huurobject heeft SomasHome het recht het Huurobject te herstellen of je een gelijkwaardig artikel ter vervanging ter beschikking te stellen.

 

Als de klant de koopoptie uitoefent en een ondernemer is, is de garantie uitgesloten; als de klant een consument is, is de garantieperiode voor de gebruikte huurobjecten beperkt tot één jaar bij de uitoefening van de koopoptie. De consument behoudt zijn recht op de wettelijke garantie.

 

 1. Aansprakelijkheid van SomasHome

SomasHome is onbeperkt aansprakelijk voor schade voor zover de oorzaak van de schade berust op grove nalatigheid of opzet door SomasHome of Gemachtigde. SomasHome is slechts aansprakelijk voor nalatig gedrag indien een verplichting wordt geschonden waarvan de nakoming essentieel is voor het uitoefenen van de Huurovereenkomst, voor zover SomasHome de veroorzaakte schade op grond van de ten tijde van het sluiten van de Huurovereenkomst bekende omstandigheden kon verwachten. Voor het overige is de aansprakelijkheid van SomasHome – ook voor Gemachtigden – uitgesloten.

 

De verplichting tot vergoeding van vertragingsschade is beperkt tot de schade die ten tijde van de sluiting van de overeenkomst voorzienbaar was. Deze beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van grove nalatigheid of opzet door SomasHome.

 

Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op schadeclaims die voortvloeien uit letsel aan leven, lichaam, gezondheid, het aannemen van een kwaliteitsgarantie of bedrieglijk verzwijgen van gebreken door SomasHome.

 

De aansprakelijkheid uit hoofde van Artikel 6:185 BW blijft onverminderd van kracht.

 

 1. Vrijwaring van aansprakelijkheid

De Klant vrijwaart SomasHome tegen alle aanspraken die derden jegens SomasHome geldend maken op grond van oneigenlijk gebruik, gebruik in strijd met de Huurovereenkomst of onrechtmatig gebruik van de Huurobjecten , tenzij de Klant niet verantwoordelijk is voor dit gebruik. In geval van een vrijwaring op basis van de eerste zin uit dit artikel, zal de Klant aan SomasHome de schade vergoeden die SomasHome lijdt als gevolg van het oneigenlijk of onrechtmatig gebruik of gebruik in strijd met de Huurovereenkomst, inclusief eventuele kosten van juridisch verweer. De Klant zal SomasHome onverwijld informeren als derden aanspraken doen gelden wegens oneigenlijk of onrechtmatig gebruik van het gehuurde en SomasHome bijstaan in haar juridisch verweer.

 

 1. Gebruik van het Platform

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat aan het gebruik van het platform risico’s zijn verbonden. Dit geldt met name voor risico’s als gevolg van het verzenden van malware, spam (het ongevraagd verzenden van reclame-e-mails), diefstal van wachtwoorden, elektronische inbraak, alsmede manipulatie, hacken en andere vormen van ongeoorloofde openbaarmaking van Klantgegevens, intimidatie en vervalsing. SomasHome zal redelijke inspanningen leveren om deze risico’s tot een minimum te beperken. Dit houdt geen verplichting tot vrijwaring in. In dit opzicht is het gebruik van het platform op eigen risico van de gebruiker. Onderhoudswerkzaamheden, retrofits of upgrades, fouten of “bugs” evenals andere oorzaken of omstandigheden kunnen leiden tot onderbrekingen of fouten in de werking van het Platform. SomasHome zal technische storingen binnen haar technische mogelijkheden onverwijld verhelpen.

 

 1. Verbod van cessie, overdracht van gebruik, verpanding

Vorderingen of rechten van de Klant jegens SomasHome mogen zonder toestemming van SomasHome niet worden overgedragen of verpand, tenzij de Klant een gerechtvaardigd belang bij de overdracht of verpanding heeft aangetoond.

 

Tijdens de duur van de huurperiode mag je het gebruik van het Huurobject niet overdragen aan een derde zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, in het bijzonder mag je het Huurobject niet verkopen, weggeven, verhuren of uitlenen. Dat geldt niet voor het gratis gebruik door personen die tot de huishouding van de Klant behoren of werknemers van de Klant, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

 

Gedurende de looptijd van de Huurovereenkomst mag het Huurobject dat in jouw bezit is, niet worden verhuurd, bezwaard met een pandrecht of anderszins voorwerp van een transactie worden gemaakt.

 

 1. Privacybeleid

Het beleid van SomasHome inzake gegevensbescherming vindt u hier.

 

 1. Online geschillenbeslechting en arbitragecommissie voor consumenten

Als de Klant een consument is, is de volgende mededeling van toepassing: De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat te vinden is op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

SomasHome is niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor arbitragecommissies voor consumentenzaken.

 

 1. Klantenservice

Om contact op te nemen met Onze klantenservice kunt u een email sturen naar contact@SomasHome.nl of ons direct een bericht sturen door op de chat knop rechtsonder op SomasHome.nl te klikken.

 

 1. Wijzigingen

Wij kunnen te allen tijde wijzigingen aanbrengen in deze AV, mits de wijzigingen geen invloed hebben op deze clausule 22 of op een van de hoofdverplichtingen of kosten voortvloeiend uit de Huurovereenkomst , of de wijzigingen neerkomen op de totstandkoming van een nieuw Huurovereenkomst of een wijziging in de kosten die hoger zijn dan de overeengekomen prijs uit de Huurovereenkomst. De gewijzigde voorwaarden zullen je ten minste zes weken vóór de inwerkingtreding ervan in tekstvorm worden meegedeeld. De wijzigingen worden geacht te zijn goedgekeurd als je daartegen niet binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving bezwaar maakt. Wij zullen je afzonderlijk informeren over de mogelijkheid van verzet en de inachtneming van de termijn. Als je gebruik maakt van je recht van verzet, zullen de wijzigingen geen deel uitmaken van de Huurovereenkomst en zal de Huurovereenkomst ongewijzigd worden voortgezet. Als de Klant binnen de termijn bezwaar maakt tegen de gewijzigde voorwaarden, is SomasHome gerechtigd de bestaande Huurovereenkomst met de Klant op te zeggen tegen het tijdstip waarop de wijziging in werking treedt, met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Klant. De corresponderende inhoud van de Klant zal dan uit de gegevensbank worden verwijderd. De Klant kan daardoor geen aanspraken jegens SomasHome doen gelden.

 

 1. Toe te passen recht, de bevoegde rechter

De contractuele relatie tussen SomasHome en de Klant wordt beheerst door het recht van Nederland. De toepassing van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) is uitgesloten. Als de Klant een consument is, betekent de rechtskeuze niet dat hem de bescherming wordt ontzegd die hem wordt geboden door de dwingende bepalingen inzake consumentenbescherming van het recht dat van toepassing is op zijn gewone verblijfplaats. De rechtskeuze betekent ook niet dat hij zijn recht moet doen gelden voor een buitenlandse rechter.

 

 1. Slotbepalingen

Als afzonderlijke bepalingen van de AV ongeldig zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de AV aan. Alle geschillen die ontstaan in verband met deze AV tussen SomasHome en Klant, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in Nederland. SomasHome is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Huurovereenkomst met de Klant geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere onderneming. In geval van overname van de Huurovereenkomst door een derde onderneming ontvangt de Klant bericht van SomasHome over de overdracht van de Huurovereenkomst, waarbij tevens een termijn wordt vermeld waarbinnen de Klant de Huurovereenkomst kan beëindigen en de verwijdering van het account van de Klant kan verzoeken als de Klant niet instemt met de overdracht aan een derden.

 

Menu